د الکترو نیکي تذکرې فورمې/فورمه های تذکرهٔ الکترونیکیپه فورموکې د موجودوعنوانونو تعریف/ تعریف عناوین موجود در فورمه هایادښت/ یاد داشت


ټول هغه هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرې د آنلاین فورم د ډکولو په وخت کې په پښتو او دری لیکلو کی مشکل پیداکوي مهرباني د وکړي د لاندې آدرس نه د (PDF) ژبی بنډل په خپل کمپیوټر کې نصب کړی.
اشخاصی که در بخش خانه پری فورم های آنلاین تذکرهٔ الکترونیکی به مشکلات نوشتاری (دری/ پشتو) رو به رو می گردند لطف نموده از آدرس ذیل بسته زبان های (PDF) را نصب نمایند.